Sr.No Name of committee member Designation
1. Dr. D. K. Tripathi Chairman
2. Mr. Nitin Navagire Co-ordinator
3. Mr. Rahul Yadav Member
4. Mrs. Dipali Patil Member
5. Salvi Senuah Sanjeev Student
6. Jadhav Rahul Sakharam Student
7. Khairanjani Rahul Bhagwan Student
8. Rakh Arya Shivraj Student
9. Kalokhe Subodh Parameshwar Student
10. Kanhekar Prathamesh Yogesh Student